ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ к объявлению об осуществлении закупок способом особого порядка от 06.12.2022 года «Услуги по проведению аудита финансовой отчетности»


1. Сатып алынатын қызметтің атауы: «Қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі қызметтер».

2. Тапсырыс берушінің электрондық және пошта мекенжайлары: Электрондық мекен-жайы: info@portkuryk.kz «Құрық порты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынауданы, №70 ғимарат, 5 қабат, 5-4 кеңсе мекенжайында орналасқан.

3. Сатып алынатын Қызметтердің көлемі: 2022-2024 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізу жөніндегі қызметтер.

4. Қызметтерді сатып алудың жоспарлы құны: Сатып алу үшін бөлінген сома, ҚҚС-сыз 42 834 077,00 теңге.

5. Таңдау рәсіміне Әлеуетті аудиторлық ұйымдардың қатысуын растау орны мен мерзімі: Соңғы мерзім таңдау рәсіміне әлеуетті аудиторлық ұйымдардың қатысуын растау - 17 сағат. 00 мин. 2022 жылғы 28 желтоқсан, Мекен-жайы: 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынауданы, № 70 ғимарат, 5 қабат, 5-4 кеңсе.

Қажет болған жағдайда сатып алуды ұйымдастырушы таңдау рәсімінің шарттарын түсіндіру үшін әлеуетті аудиторлық ұйымдармен кездесулер өткізе алады.

Қатысушылар таңдау рәсіміне өзінің қатысуын растағаннан кейін Тапсырыс берушінің сатып алуды ұйымдастырушысы қол қойылған құпиялылық туралы келісімдерді сұратады. 

6. Ресми конкурстық ұсыныстардың орны мен мерзімі: Ресми конкурстық ұсыныстарды ұсынудың соңғы мерзімі - 17 сағат. 00 мин. 2023 жылғы 27 қаңтар, Мекен-жайы: 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынауданы, №70 ғимарат, 5 қабат, 5-4 кеңсе.

Қатысушылардың конкурстық ұсыныстары мөрленіп, құжаттарды қабылдау тапсыру актісі бойынша сатып алуды ұйымдастырушыға берілуге тиіс. 


Ескертпе: Аудиторлық ұйымды таңдау тәртібі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне №13 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

 

1. Наименование закупаемой услуги: «Услуги по проведению аудита финансовой отчетности».

2. Электронные и почтовые адреса Заказчика: Электронный адрес: info@portkuryk.kz Товарищество с ограниченной ответственностью «Порт Курык» расположенный по адресу: 130000, Мангистауская область, г.Актау, 14 микрорайон, здание №70, 5 этаж, офис 5-4.

3. Объем закупаемых услуг: Услуги по проведению аудита финансовой отчетности на 2022-2024 года.

4. Планируемая стоимость закупки услуг: Сумма, выделенная для закупок, в тенге, без учёта НДС 42 834 077,00 тенге.

5. Место и срок подтверждение участия потенциальных аудиторских организаций в Процедуре выбора: Окончательный срок подтверждение участия потенциальных аудиторских организаций в Процедуре выбора -  17 час. 00 мин. 28 декабря 2022 года, по адресу: 130000, Мангистауская область, г.Актау, 14 микрорайон, здание №70, 5 этаж, офис 5-4.

В случаях возникновения необходимости, организатор закупок может проводить встречи с потенциальными аудиторскими организациями для разъяснения им условий Процедуры выбора.

После подтверждения Участниками своего участия в процедуре выбора, организатором закупок заказчика запрашиваются подписанные соглашения о конфиденциальности.

6. Место и срок предоставление официальных конкурсных предложений: Окончательный срок предоставление официальных конкурсных предложений -  17 час. 00 мин. 27 января 2023 года, по адресу: 130000, Мангистауская область, г.Актау, 14 микрорайон, здание №70, 5 этаж, офис 5-4.

Конкурсные предложения Участников должны быть запечатаны и переданы организатору закупок по акту приема передачи документов.


Примечание: Порядок выбора аудиторской организации осуществляется согласно Приложению №13 к Порядку осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.